Vi vill främja psykisk hälsa i ÖSK

Med flera olika insatser ska vi främja psykisk hälsa i ÖSK, där målet är att elitsatsande fotbollsspelare även ska må bra psykiskt. Det är ett kontinuerligt arbete för alla spelare och ledare i dam-, herr- och de tre akademilagen P16, P17 och P19.

Inom elitidrotten är det vanligt att undersöka idrottares fysiska status och många stödfunktioner arbetar med förebyggande och behandlande insatser av idrottsskador. Frågor som rör idrottares psykiska ohälsa har inte haft samma prioritet och de gånger som idrottspsykologer använts inom idrotten har det framför allt varit i syfte att optimera prestationen. Tillsammans med RF-SISU och Markus Gustafson, legitimerad psykolog, har ÖSK under 2020 drivit ett pilotprojekt inom verksamheten för att utveckla och testa en kunskapsbaserad arbetsmetod som ska ligga till grund för en långsiktig satsning. Insatsen utgår ifrån rekommendationer som baseras på rådande forskningsläge och framstående forskares beprövade erfarenhet när det kommer till att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos elitidrottare.

Som ett första steg genomförs en anonym screening av alla spelare av eventuella riskfaktorer och det psykiska måendet. Detta görs dels för att kunna fånga upp spelare som är i riskzonen men också för att spelaren själv med jämna mellanrum bör rikta extra fokus mot sitt mående.

Insatserna ställer också krav på att det finns en stödfunktion nära till hands dit spelare har möjlighet att vända sig. Huvudansvarig för att driva arbetet är Carola Söberg, hållbarhetsansvarig ÖSK Fotboll, som leder frågan inom ÖSK. Både Carola och Markus har långa elitkarriärer bakom sig och vet vad det innebär att idrotta på elitnivå. I varje trupp har det även utsetts en ansvarig ledare i form av en assisterande tränare för att alltid ha en ledare nära till hands.

Vi vill forma en miljö där det är lika naturligt att prata om sitt mående som om fysiska skador eller taktiska delar på planen. Det är ett oerhört viktigt arbete som kommer finnas med som en naturlig del i vår verksamhet. Vi ska skapa en trygghet och uppmuntra spelarna att ta kontakt, prata om och ta ansvar över sitt egna välmående. Det kommer att främja både prestationen och hälsan hos spelarna på både kort- och lång sikt.  – Carola Söberg, hållbarhetsansvarig ÖSK Fotboll

“Det är ett otroligt bra initiativ av ÖSK att arbeta med den psykiska ohälsan som finns bland idrottare och att vi jobbar proaktivt med att främja välmåendet hos spelare och ledare i klubben.”

– Feven Gebru, Idrottspsykologisk rådgivare

En föreläsningsserie

om psykisk hälsa

Vi vill främja psykisk hälsa där målet är att elitsatsande fotbollsspelare även ska må bra psykiskt. Parallellt med vårt dagliga arbete i ÖSK Fotboll, vill vi även belysa verkligheten från ett annat perspektiv. Richard Magyar och Erik Grönberg är personer som själva upplevt utmaningen med psykisk ohälsa. Genom deras berättelser får vi en unik möjlighet för våra spelare och medarbetare att ta del av deras erfarenheter och starta en dialog kring ämnet.

.

RICHARD MAGYAR

Richard Magyar har skrivit sin första bok, Allt ingen sa, om sin egen ångest och de mörkaste dagarna – men också om vikten av nära vänner, djup andning och att våga lära känna sig själv. Idag har han landat på en betydligt ljusare plats i livet. Han pratar bland annat om psykisk ohälsa och de mansnormer som råder i samhället.

Erik Grönberg

Under sin föreläsning berättar Erik svart på vitt hur han har försökt bearbeta sin bakgrund som överlevare av sexuella övergrepp. Han tar oss med på en resa bland ätstörningar, missbruk, psykisk ohälsa och självmordsförsök. Även om Erik har ett mörkt förflutet bakom sig, lägger han allt sitt fokus på att gå vidare. Erik är ett levande bevis på att det går att börja om när livet inte blir som det var tänkt.

Alla ledare utbildas inom psykisk ohälsa

En viktig del i arbetet är att utbilda alla våra ledare i kunskapen att kunna upptäcka psykisk ohälsa samt vägleda personen vidare vid behov av större insatser. Detta sker via en rad olika utbildningar både internt och externt. Alla ledare har genomfört en e-utbildningen ”Ledare som lyssnar” hos Folkhälsomyndigheten med fokus på Mental ohälsa hos barn- och ungdomar. Under hösten kommer även Mental Health First Aid (MHFA) via Karolinska Institutet genomföras med fokus på de vanligaste psykiatriska tillstånden, hur man kan upptäcka olika slag av psykiskt lidande och hur hjälp och stöd kan ges på rätt sätt.

Att ge kunskap om och normalisera psykisk ohälsa leder till att elitidrottare söker hjälp för sina problem i större utsträckning.

främjande och förebyggande insatser 

Det pratas ofta om att det behöver göras mer för den psykiska ohälsan. Insatser som görs är i många fall punktinsatser i form av föreläsningar som belyser problematiken som finns men det genomförs sällan mer omfattande och långsiktiga arbeten för att förbättra den psykiska hälsan. Det som gör den här satsningen inom ÖSK unik är att man vill implementera ett arbetssätt inom klubben som framför allt lägger fokus på främjande och förebyggande insatser men där det även finns en beredskap för att hjälpa spelare som uppvisar tecken på psykisk ohälsa. Insatserna baseras på forskning och sker utifrån ett helhetsperspektiv i och med att man riktar sig mot både spelare, föräldrar och ledare. Det finns även planer på samarbete med psykologprogrammet på Örebro Universitet som sedan många år fokuserar särskilt på främjande och förebyggande insatser, säger Markus Gustafson, legitimerad psykolog och tidigare elitfotbollsspelare.

Några av insatserna som sker parallellt är: 

  • Regelbunden screening av spelarna för symtom på psykisk ohälsa
  • Föreläsningar på tema psykisk hälsa/ohälsa
  • Möjlighet till samtalshjälp med idrottspsykolog eller motsvarande
  • Ledare utbildas inom psykisk ohälsa
  • ÖSK hjälper till att vägleda spelaren när behov av hjälp uppstår
  • Möjligt samarbete med psykologprogrammet på universitetet är under utveckling

ÖSK ÄR MER ÄN FOTBOLL

Mer än fotboll är hållbarhetsarbetet som drivs av ÖSK Fotboll. Att sträva efter ett hållbart samhälle är naturligtvis viktigt utifrån alla gällande definitioner. Ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Och vi tror på att försöka göra något på riktigt. Sedan 1908 har vi spelat fotboll i Örebro och mycket har hänt genom åren. När vi startade var fotboll en angelägenhet för få, i dag är vi en del av världens största idrottsrörelse och har två representationslag med både dam- och herrlag samt akademilag i föreningen. Vår grund är att vi är ett fotbollslag och på planen vill vi vinna varje match. Men utanför planen kan man vinna på andra sätt, tillsammans med andra och med andras bästa som målbild.

© Örebro sportklubb  |  Stolthet, hjärta och passion sedan 1908